Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä
Remister Takuuremontit / Keski-Suomen Takuuremontit Oy, (y-tunnus 0755500-9)
Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä
0207 639100

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lasse Asmundela
c/o Remister Takuuremontit
Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä
0207 639100

3 Rekisterin nimi
Keski-Suomen Takuuremontit Oy:n suoramarkkinointi- ja asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, mainontaan ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide-tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
-nimi
-yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
-syntymäaika
-asumistyyppi
-asunnon valmistumisvuosi
-tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
-edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä muille asiaankuulumattomille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU tai ETA:n ulkopuolelle

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.